Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia zaoczne

Rodzaj i czas trwania studiów

 

Specjalno??

Realizacja

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA (AM)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Administracja

Wydz. Prawa i Administracji, tel. 535-15-66

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Administracja

II

KIERUNEK BIOLOGIA (BL)

A

Studia
zawodowe - licencjackie

6 sem.

Biologia ogólna

Wydz. Biologii
tel. 523-44-48

III

KIERUNEK BUDOWNICTWO (BD)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Konstrukcje budowlane i in?ynierskie

Wydz. Nauk Technicznych
tel. 523-37-75

IV

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO?ECZNA (DK)

A

Studia

zawodowe - licencjackie

6 sem.

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

Wydzia? Humanistyczny

tel. 535-14-87

V

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (WP)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego

tel. 527-64-28

VI

KIERUNEK FILOLOGIA (FL)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Filologia rosyjska

Wydzia? Humanistyczny

tel. 535-14-87

Filologia ukrai?ska

 B  Magisterskie studia uzupe?niaj?ce  4 sem.  Filologia angielska
 Filologia germa?ska

VII

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA (FP)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Edukacja regionalna

Wydzia? Humanistyczny

tel. 535-14-87

Informacja naukowa i bibliologia

B

Studia
zawodowe - licencjackie

6 sem.

Filologia polska

C

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Filologia polska

VIII

KIERUNEK FILOZOFIA

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Filozofia przyrody

Wydzia? Humanistyczny

tel. 527-36-73

Filozofia spo?eczna

IX

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Geodezja i systemy informacji przestrzennej

Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

523-39-77

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Geodezja i systemy informacji przestrzennej

3 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

X

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP)

A

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami

Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej tel. 523-39-77

XI

KIERUNEK HISTORIA (HT)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Historia

Wydzia? Humanistyczny

tel. 535-14-87

XII

KIERUNEK MATEMATYKA (MT)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Matematyka

Wydzia? Matematyki i Informatyki, tel. 535-20-11

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Matematyka

XIII

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (MM)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów

Wydz. Nauk Technicznych
tel. 523-36-23

Maszyny i urz?dzenia przemys?u spo?yw.

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Eksploatacja pojazdów i maszyn

XIV

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (KS)

A

Studia zawodowe-in?ynierskie

7 sem.

Kszta?towanie ?rodowiska

Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 523-34-31

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Kszta?towanie i ochrona ?rodowiska

Zarz?dzanie zasobami ?rodowiska na obszarach wiejskich

Ochrona i u?ytkowanie gleb

4 sem.

Kszta?towanie ?rodowiska rolniczego

XV

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (OW)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

In?ynieria ekologiczna

Wydz. Ochrony ?rod. i Rybactwa tel. 523-33-82

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

In?ynieria ekologiczna

XVI

KIERUNEK OGRODNICTWO (OG)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Produkcja ogrodnicza

Wydz. Kszta?t.?rodowiska i Roln.tel. 523-34-31

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Produkcja ogrodnicza

XVII

KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Animacja spo?eczno-kulturalna

Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego

tel. 527-64-28

Pedagogika spo?eczna

Pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika

Pedagogika opieku?cza

Pedagogika pogranicza kulturowego

Wczesna edukacja zintegrowana

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Edukacja administracyjno-mened?erska

Wczesna edukacja zintegrowana

Praca socjalna

Pedagogika ogólna

XVIII

KIERUNEK POLITOLOGIA (PL)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Mi?dzyn. stosunki polityczne i gospod.

Wydzia? Humanistyczny

tel. 535-14-87

Specjalno?? spo?eczno-ustrojowa

XIX

KIERUNEK PRAWO

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Prawo

Wydz. Prawa i Administracji,

tel. 535-15-66

Prawo europejskie

Prawo europejskie (oferta w j?zyku angielskim)

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Prawo

XX

KIERUNEK ROLNICTWO (RN)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Agroturystyka

Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

tel. 523-34-31

Bioenergia w rolnictwie

Zarz?dzanie i marketing w agrobiznesie

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Zarz?dzanie produkcj?

Doradztwo w agrobiznesie

Kszta?towanie terenów zieleni

4 sem.

Agronomia

XXI

KIERUNEK RYBACTWO (RB)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Rybactwo ?ródl?dowe

Wydz. Ochr. ?rodowiska i Rybactwa, tel. 523-33-82

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Rybactwo ?ródl?dowe

XXII

KIERUNEK SOCJOLOGIA (SL)

A

Studia
zawodowe-licencjackie

6 sem.

Socjologia samorz?du terytorialnego

Wydzia? Humanistyczny

tel. 535-14-87

Socjologia zarz?dzania i zachowa? rynkowych

XXIII

KIERUNEK STOSUNKI MI?DZYNARODOWE (SM)

A

Studia
zawodowe-licencjackie

6 sem.

Europeistyka

Wydz. Human.

tel. 535-14-87

XXIV

KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA (TR)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Energetyka i odnawialne ?ród?a energii

Wydz. Nauk Techn..

tel. 523-36-23

Zastosowanie komputerów w technice

Systemy techniczne

XXV

KIERUNEK TECHNOLOGIA ?YWNO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA (T?)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Biotechnologia ?ywno?ci

Wydz. Nauki o i ?ywno?ci

tel. 523-34-01

Technologia mi?sa

Technologia mleczarska

Technologia produktów ro?linnych

?ywienie cz?owieka

B

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Biotechnologia ?ywno?ci

Technologia mi?sa

Technologia mleczarska

Technologia produktów ro?linnych

Zarz?dzanie i marketing w gospodarce ?ywno?ciowej

?ywienie cz?owieka

C

Eksternistyczne magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Technologia mleczarska

?ywienie cz?owieka

XXVI

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TT)

A

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Jako?? ?ywno?ci

Wydz. Nauki o i ?ywno?ci

tel. 523-34-01

Obrót towarem

Hotelarstwo z gastronomi? i turystyk?

XXVII

KIERUNEK TEOLOGIA (TL)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Teologia

Wydzia? Teologii,

tel. 523-89-46

B

Pomagisterskie studia licencjackie - ko?cielne

4 sem.

Teologia

XXVIII

KIERUNEK WYCHOWANIE TECHNICZNE (WT)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Podstawy techniki i zastosow. informatyki

Wydzia? Nauk Technicznych

tel. 523-36-23

Ergonomia i projekt. form u?ytkowych

XXIX

KIERUNEK ZARZ?DZANIE I MARKETING (ZM)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Zarz?dzanie w agrobiznesie

Wydz. Zarz?dzania

tel. 523-44-46

* dodatkowo z certyfikatem Uniw. Minnesota (USA)

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami

Rynki finansowe i bankowo??

Rynek mi?dzynarodowy i integracja europejska

B

Studia
zawodowe - licencjackie

6 sem.

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

C

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

4 sem.

Zarz?dzanie w agrobiznesie

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami

Rynki finansowe i bankowo??

Rynek mi?dzynarodowy i integracja europejska

Zarz?dzanie w agrobiznesie*

Zarz?dzanie w biznesie i administracji *

XXX

KIERUNEK ZOOTECHNIKA (ZT)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Drobiarstwo

Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t

tel. 523-36-40

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Produkcja i marketing pasz przemys?owych

B

Studia
zawodowe-in?ynierskie

8 sem.

Agroturystyki

Drobiarstwo

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

C

Magisterskie studia uzupe?niaj?ce

3 sem.

Drobiarstwo

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Produkcja i marketing pasz przemys?owych

Uprawnienia nauczycielskie mo?e uzyska? ka?dy student Uniwersytetu w ramach kszta?cenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej


Ta strona by?a odwiedzana 1499 razy (w tym z UWM 29 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa